Hjukrun.is-print-version

Ábending/Fyrirspurn

Á virkum dögum er fyrirspurnum að jafnaði svarað innan 48 tíma eftir að þær berast.

Sótt er um styrk í Starfsmenntunarsjóð á Mínum síðum, en til að hafa aðgengi að þeim þarf annað tveggja: Íslykil eða rafræn skilríki. Hámarksupphæð sem hægt er að sækja um árlega 50.000 kr. Réttur í sjóðinn safnast ekki upp á milli ára. 

Umsóknir ásamt gögnum þurfa að berast fyrir 1. febrúar, 1. maí, 1. september og 1. desember. Umsókn er ekki afgreidd nema að öll gögn hafi borist sjóðnum á ofangreindum dagsetningum. Hafi gögn ekki borist fyrir 1. desember telst umsóknin fyrnd.

Sótt er um á Mínum síðum. Í umsókn þarf að koma fram um hvað er sótt, þ.e. nafn og lýsing á námi/námskeiði/ráðstefnu og annað sem við á, t.d. flugfar eða eldsneyti.

 

Til að hægt sé að afgreiða umsóknina og greiða út styrkinn þarf sjóðnum að berast eftirtalin gögn:

 • Kvittun fyrir greiðslu náms/námskeiðs/ráðstefnu
 • Ljósrit af dagskrá/staðfesting á þátttöku

  og ef við á:
 • Afrit flugmiða
 • Kvittun fyrir greiðslu vegna gistingar
 • Kvittun vegna eldsneytis sem sýnir eldsneytisverð þann daginn

Nauðsynleg fylgigögn vegna gistingar eða flugs eru nótur, en þegar sótt er um akstursstyrk þarf umsækjandi að skila nótu sem sýnir að hann hafi tekið eldsneyti á þann stað sem fundurinn fór fram og hvert eldsneytisverð var þann daginn.

Athugið: Akstursstyrkur er greiddur miðað við kílómetrafjölda skv. töflu Vegagerðarinnar x 0,08 x eldsneytisverð skv. nótu.

Þegar umsókn hefur borist sjóðnum birtist staðfestingartexti og umsóknin kemur fram á yfirliti umsókna á Mínum síðum auk þess sem sami staðfestingartexti berst í tölvupósti. Hafi ekkert af þessu gerst, hefur umsókn ekki verið móttekin.

 

Sjóðsfélagar geta ekki sótt um styrk vegna:

 • Uppihalds (fæðiskostnaðar) og ferða innan borga/bæja
 • Launataps
 • Bókakostnaðar eða námsgagna
 • Tómstundanámskeiða
 • Kynnisferða

 

Nánari upplýsingar varðandi styrkhæfni og rétt eru í reglum sjóðsins.

Nafn og heimili

Sjóðurinn heitir starfsmenntunarsjóður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og starfar hann með því skipulagi og markmiði sem segir í reglum þessum. Heimili sjóðsins og varnarþing er í Reykjavík. 

Markmið sjóðsins

Markmið sjóðsins er að nýta sem best tekjur sjóðsins í þágu sí-, eftir- og endurmenntunar hjúkrunarfræðinga í tengslum við störf þeirra. 

Stjórn sjóðsins

Stjórn sjóðsins skal skipuð tveimur fulltrúum Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og tveimur fulltrúum launagreiðenda, þ.e. ríkis og Reykjavíkurborgar.

Sjóðsstjórn ákvarðar hámarksstyrkfjárhæðir og aðrar reglur um framkvæmd til uppfyllingar starfsreglum þessum, velur á milli styrkhæfra verkefna og umsækjenda, afgreiðir umsóknir, sker úr um vafaatriði, t.d. um sjóðaðild eða styrkhæfi umsókna, og tekur á öðrum álitaefnum eða ágreiningsmálum sem upp kunna að koma. Á fundi stjórnar í desember ár hvert skal tekin ákvörðun um styrktarfjárhæð fyrir komandi ár.

Stjórn sjóðsins kemur að jafnaði saman fjórum sinnum á ári, í febrúar, maí, september og desember. 

Réttur til aðildar að sjóðnum

Rétt til aðildar að sjóðnum eiga allir þeir hjúkrunarfræðingar sem starfa hjá launagreiðendum sem gert hafa kjarasamning við Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga um framlag í starfsmenntunarsjóð Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, hér eftir nefndir sjóðfélagar. Réttur til aðildar að sjóðnum fellur brott þegar iðgjald hefur ekki verið greitt í 6 mánuði. Sjóðfélagi heldur þrátt fyrir það aðildarrétti í fæðingarorlofi. Lífeyrisþegi heldur aðildarrétti í 12 mánuði frá því að viðkomandi hættir starfi. 

Skyldur vinnuveitenda

Launagreiðendur greiða iðgjald til sjóðsins sem nemur 0,22% af heildarlaunum starfsmanns samkvæmt ákvæðum kjarasamninga um framlag í starfsmenntunarsjóð. 

Réttur sjóðfélaga

 1. Sérhver sjóðfélagi, sem hefur verið a.m.k. eitt ár í sjóðnum, er styrkhæfur samkvæmt nánari ákvæðum þessara starfsreglna enda sæki hann um út af styrkhæfu verkefni.
 2. Sjóðfélagi, sem er í launalausu leyfi, getur verið styrkhæfur samkvæmt nánari ákvæðum þessara starfsreglna ef minna en 4 mánuði vantar upp á að sjóðsaðild nái einu samfelldu ári. 
 3. Sjóðfélagar, sem orðið hafa atvinnulausir, geta sótt um og fengið styrk úr sjóðnum samkvæmt eftirfarandi reglum:
  • Skilyrði. Umsækjandi hefur átt aðild að sjóðnum einhvern tíma á síðustu 12 mánuðum og verið sjóðfélagi í a.m.k. 6 mánuði, þ.e. verið í vinnu hjá launagreiðanda með sjóðsaðild.
  • Styrkhæfni. Sömu reglur gilda eins og fyrir aðra sjóðfélaga. Að auki má veita styrk til námskeiðs sem tengist beinlínis atvinnuleysi sjóðfélaga eða auðveldar honum að öðlast starf á ný.
 4. Réttur sjóðfélaga miðast þó ávallt við fjárhag sjóðsins hverju sinni. Ef staða sjóðsins leyfir ekki að orðið sé við öllum styrkhæfum umsóknum styrkhæfra umsækjenda ber sjóðsstjórn að veita þeim umsóknum forgang sem hafa mest faglegt gildi fyrir starfshæfni starfsmanns.

Styrkhæfni verkefna

 1. Inntak verkefnis. Verkefni þarf að jafnaði að varða annaðhvort starf eða fagsvið sjóðfélaga til að vera styrkhæft. Námskeið til þess að auka almenna starfshæfni á sviði tölvutækni, tungumála og samskipta eru styrkhæf þó námið tengist ekki beinlínis starfi eða háskólamenntun umsækjanda. Sjóðstjórn metur vafatilvik.
 2. Staðsetning verkefnis. Hægt er að sækja um styrk vegna verkefna innanlands sem utan, svo sem námskeið, ráðstefnur, málþing. Lýsing verkefnis verður að fylgja með umsókninni svo stjórnin geti tekið afstöðu til hennar. Sjóðstjórn metur vafatilvik.
 3. Hvað er styrkt? Sjóðfélagar geta fengið styrk vegna útlagðs:
  • ferðakostnaðar (s.s. flugfargjalda eða aksturskostnaðar)
  • hótel- og gistikostnaðar
  • náms- og ráðstefnugjaldakostnaðar
  • símkostnaðar vegna fjarnáms
 4. Sjóðstjórn metur vafatilvik.
  Verkefni er styrkhæft í allt að 9 mánuðum eftir að því lýkur.
 5. Hvað er ekki styrkt? Sjóðfélagar geta t.d. ekki fengið styrk vegna:
  • uppihalds (fæðiskostnaðar) og ferða innan borga
  • launataps
  • bókakostnaðar eða námsgagna
  • tómstundanámskeiðs
Ekki er hægt að nota styrkinn til að greiða fyrir annað námskeið en það sem kemur fram á umsókninni.

Hámarksstyrkfjárhæð

Hámarksstyrkfjárhæð er 50.000 kr. á almanaksárinu. Ef hluti hámarksfjárhæðar hefur verið tekinn út á árinu hefur það áhrif á styrkfjárhæð. 

Ferill umsókna hjá sjóðnum

Umsóknum ásamt gögnum skal skila inn rafrænt til sjóðsins fyrir 1. þess mánaðar þegar stjórnin kemur saman (febrúar, maí, september og desember). Sótt er um rafrænt á Mínum síðum.

Sjóðfélagar skulu vanda frágang umsókna og tilgreina nákvæmlega til hvers þeir ætla að verja styrkfénu auk annarra atriða sem spurt er um. Umsókn er ekki lögð fyrir stjórn nema nauðsynlegum gögnum hafi verið skilað. Þegar umsókn hefur verið send fær umsækjandi svar um að umsóknin hafi verið móttekin. Sjóðurinn ber enga ábyrgð á því ef umsóknir berast ekki.

Þegar afgreiðsla stjórnar liggur fyrir er sjóðfélögum tilkynnt niðurstaðan í tölvupósti. Skila þarf inn öllum gögnum vegna umsóknar fyrir 1. desember á því ári sem sótt er um. Að öðrum kosti telst styrkveitingin niður fallinn. 

Réttur til að hætta við umsókn

Ef umsókn er dregin til baka áður en styrkur er greiddur fellur styrkloforðið niður og hefur umsóknin þá engin áhrif á réttindi umsækjanda hjá sjóðnum. 

Greiðslugögn og afgreiðsla á styrkveitingu úr sjóðnum

Sjóðfélaga ber að skila inn tilskildum gögnum, svo sem reikningum og staðfestingum, til sjóðsins. Gögnum þarf að skila samhliða umsókn.

 1. Greiðslur úr sjóðnum fara að jafnaði fram gegn framvísun reikninga. Á reikningnum þarf að koma fram nafn, kennitala og fyrir hvað er greitt. Ef reikningur er glataður að fullu tekur stjórn sjóðsins ákvörðun um afgreiðslu styrksins.
 2. Staðfesting á verkefni. Sýna þarf fram á, t.d. með prófskírteini, dagskrá, þátttakendalista eða bréfi umsjónarmanns verkefnis, að styrkurinn hafi verið nýttur til þeirra verkefna sem ætlast var til við úthlutun hans. Staðfesting þarf að koma frá öðrum aðila en umsækjanda sjálfum. Nauðsynlegt er því að halda til haga öllum gögnum.
 3. Útborgun styrks. Styrkir úr sjóðnum eru greiddir út í fyrsta lagi 25. þess mánaðar sem úthlutað er. Greiðslutilkynning er send í tölvupósti. Greiðsla styrks felur alltaf í sér endurgreiðslu útlagðs kostnaðar – eftir á. Styrkur er aldrei greiddur út fyrirfram..
 4. Áskilinn sveigjanleiki. Sjóðurinn áskilur sér rétt til sveigjanleika í greiðslu styrksins. Leitast verður við að greiða styrki úr sjóðnum út eins fljótt og aðstæður leyfa hverju sinni.
 5. Tvígreiðsla eða ofgreiðsla styrks. Ef mistök verða í afgreiðslu styrkumsóknar eða greiðslu styrks mun starfsmaður sjóðsins leitast við að leiðrétta mistök eins fljótt og hægt er. Ef sjóðfélagi hefur fengið tvígreiddan styrk eða ofgreidda styrkupphæð þarf hann að tilkynna sjóðnum mistökin og endurgreiða þegar í stað þá upphæð, sem munar, til sjóðsins aftur.
 6. Í byrjun hvers árs eru sendar upplýsingar til skattayfirvalda þar sem gerð er grein fyrir styrkþegum og styrkupphæðum síðastliðins árs.

Skráning og meðferð umsókna hjá Fíh

Samþykktar umsóknir ásamt reikningum eru geymdar í 7 ár.
Umsóknum, sem hefur verið synjað eða vísað frá, eru ekki geymdar lengur en í eitt ár.
Fylgigögn: Öllum öðrum gögnum er eytt eftir greiðslu styrks.
Skráning í félagatal: Upphæð, dagsetning umsóknar og greiðsla styrkja er skráð í félagatal sjóðsins.

Málskotsréttur

Ef sjóðfélagi er ósáttur við afgreiðslu starfsmanna sjóðsins á styrkumsókn sinni og fylgigögnum á hann ávallt rétt á að vísa erindi sínu til stjórnar sjóðsins. Verður afgreiðslan þá tekin upp á næsta fundi stjórnar.

Gildistaka og önnur ákvæði

Reglur þessar eru samþykktar í stjórn sjóðsins 19. desember 2016 og taka gildi 1. janúar 2017.
Við gildistökuna falla úr gildi eldri starfsreglur og aðrar ákvarðanir sem ekki eru í samræmi við reglur þessar.

Breyttar reglur eru birtar á vefsvæði Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, www.hjukrun.is.
Samþykki stjórn sjóðsins breytingar á reglum þessum verða þær kynntar á viðeigandi vettvangi og uppfærðar á vefsvæði.

Upplýsingar um starfsemi sjóðsins birtast í Tímariti hjúkrunarfræðinga og öðrum miðlum eftir því sem tilefni þykir til.

Fannst þér efnið hjálplegt?

Af hverju ekki?