Hjukrun.is-print-version

Fagdeild lungnahjúkrunarfræðinga

Langvinn lungnateppa er algengur sjúkdómur, sem koma má í veg fyrir og meðhöndla. Þessi sjúkdómur er ein algengasta dánarorsök fólks í heiminum og til mikils að vinna ef tekst að finna leiðir til að fyrirbyggja hann, eða greina sem fyrst svo hægt sé að hefja meðhöndlun á meðan sjúkdómurinn er enn á frumstigi.

Hjúkrun lungnasjúklinga er kennd í grunn- og framhaldsnámi í hjúkrunarfræði, sem hluti af stærri námskeiðum og nokkur fjöldi hjúkrunarfræðinga hefur einnig lokið rannsóknatengdu meistaranámi í hjúkrunarfræði við Háskóla Íslands og Háskólann á Akureyri, með áherslu á hjúkrun lungnasjúklinga

 

Ársskýrsla

Fréttabréf

 

      

 

Samstarf við Samtök lungnasjúklinga

Fagdeild lungnahjúkrunarfræðinga starfar náið með Samtökum lungnasjúklinga og á að minnsta kosti einn mann í stjórn samtakanna á hverjum tíma. 

Virkni fagdeildarinnar

Rafrænt fréttabréf  fagdeildarinnar gefið út einu sinni á ári og er aðgengilegt á Fb síðu fagdeildarinnar og á svæði fagdeildarinnar á vef Fíh. Fréttabréfið er kjötmikið, en hjúkrunarfræðingar sem hafa þegið styrki til starfa sinna, hafa tekið virkan þátt í að skrifa fréttabréfið.

Fagdeild lungnahjúkrunarfræðinga heldur tvo fasta almenna fræðslufundi, þ.e. haustfund og vorfund, sem er jafnframt aðalfundur.

Stjórn heldur fundi einu sinni í mánuði, annaðhvort í húsnæði Fíh við Suðurlandsbraut eða á TEAMS.


Fagdeild lungnahjúkrunarfræðinga
Deildin heitir Fagdeild lungnahjúkrunarfræðinga og heyrir undir fagsvið Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga. Deildin var stofnuð árið 1996.

Hlutverk
Fagdeild lungnahjúkrunarfræðinga vinnur að framgangi hjúkrunar á sérsviði hjúkrunar lungnasjúklinga í samvinnu við fagsvið Fíh og er stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og nefndum, til ráðgjafar um málefni á sérsviði fagdeildarinnar (sbr. lög Fíh, 16.gr. Fagdeildir).

Aðild
Hjúkrunarfræðingar í Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga sem hafa áhuga á hjúkrun lungnasjúklinga geta orðið aðilar að fagdeildinni. Stjórn fagdeildarinnar sér um skráningu í fagdeildina, sjá tengil á vefsíðu Fíh, www.hjukrun.is 

Stjórn
Í stjórn skulu að lágmarki vera:

Formaður, ritari, gjaldkeri og tveir meðstjórnendur. Formaður skal kosinn á aðalfundi, en stjórn skiptir með sér verkum að öðru leyti. Auk þess skulu kosnir tveir skoðunarmenn reikninga. Kjörtímabil er tvö ár og endurkjör er heimilt, en þó skal enginn sitja í stjórn lengur en sex ár samfellt, hverju sinni. Í stjórn Fagdeildar lungnahjúkrunarfræðinga skal vera a.m.k. einn stjórnarmaður með viðbótar- og/eða framhaldsnám á sérsviði hjúkrunar lungnasjúklinga.

Aðalfundur
Aðalfundur Fagdeildar lungnahjúkrunarfræðinga skal haldinn í apríl ár hvert og skal boða til hans rafrænt með að minnsta kosti tveggja vikna fyrirvara. Reikningsnúmer fagdeildarinnar skulu koma fram í ársreikningi og skal ársreikningur lagður fram á aðalfundi.
Aðalfundur er löglegur ef löglega er til hans boðað. Á dagskrá skulu vera venjuleg aðalfundarstörf.

Fjárreiður
Bankareikningar Fagdeildar lungnahjúkrunarfræðinga skulu vera á kennitölu fagdeildarinnar. Árgjald og innheimta þess er ákveðið á aðalfundi. Tveir skoðunarmenn reikninga skulu kosnir á aðalfundi.

Um stefnuna
Stefna Fagdeildar lungnahjúkrunarfræðinga beinist að sérsviði fagdeildarinnar og felst í því að..

  • vinna að framgangi hjúkrunar
  • standa vörð um fagmennsku í hjúkrun
  • stuðla að þróun hjúkrunarþekkingar
  • stuðla að eflingu rannsókna
  • vera málsvari hjúkrunar
  • hvetja félagsmenn til virkrar þátttöku í þverfaglegu samstarfi um hjúkrun lungnasjúklinga
  • stuðla að og taka þátt í að veita fræðslu um hjúkrun lungnasjúklinga
  • halda uppi virkum tengslum við fagfélög lungnahjúkrunarfræðinga hérlendis og erlendis

Sviðsstjóra fagsviðs Fíh skal kynnt stefnan og skal stefnan endurskoðuð árlega, fyrir aðalfund fagdeildarinnar.

Ársskýrsla
Fagdeild lungnahjúkrunarfræðinga skal skila skýrslu um starfsemi deildarinnar til sviðsstjóra fagsviðs Fíh fyrir lok aprílmánaðar ár hvert.

Merki fagdeildar lungnahjúkrunarfræðinga
Merki Fagdeildar lungnahjúkrunarfræðinga var hannað af auglýsingastofunni Merkismenn í samvinnu við stjórn fagdeildarinnar. Rauði liturinn í merkinu táknar súrefnisríkt blóðið sem flæðir um líkamann, blái liturinn það súrefnissnauða sem kemur til baka til lungnanna frá vefjum líkamans. Sveipirnir í lungunum tákna loftflæðið um þetta mikilvæga líffæri.

Slit fagdeildar
Fagdeild er hægt að leggja niður á aðalfundi fagdeildar. Einnig getur aðalfundur Fíh ákveðið að leggja niður fagdeild hafi hún ekki skilað ársskýrslu til sviðsstjóra fagsviðs Fíh tvö ár í röð.
(Sjá Gæðaskjal í vörslu sviðsstjóra Fagsviðs Fíh, um stofnun, hlutverk og slit fagdeilda)

Samþykkt á aðalfundi Fagdeildar lungnahjúkrunarfræðinga
26. apríl 2018.

Guðrún Árný Guðmundsdóttir formaður
Guðbjörg Vallý Ragnarsdóttir
Karin Sandberg
Kolbrún Sigurlásdóttir

Gunnhildur KristinsdóttirFagdeildin á samstarf við erlenda hjúkrunarfræðinga, t.d. í Noregi, Danmörku, Finnlandi og Svíþjóð.

Ráðstefnan Nordic Lung Congress er stór, þverfagleg norræn lungnaráðstefna, sem er haldin til skiptis á Norðurlöndum. Hún er haldin í Reykjavík á tíu ára fresti og er þá á ábyrgð Fagdeildar lungnahjúkrunarfræðinga og Félags lungnalækna, sem skipa sameiginlega nefnd til undirbúnings og framkvæmdar. Undirbúningur að slíkri ráðstefnu tekur um tvö ár.

Fagdeildin er líka í samstarfi við Evrópusamtök lækna og hjúkrunarfræðinga um öndunarfærasjúkdóma (European Respiratory Society, ERS). Þau halda á hverju hausti stóra þverfaglega lungnaráðstefnu, en hún hefur aldrei verið haldin á Íslandi.

Innan ERS eru sérstakar deildir fyrir ýmsa faghópa. Assembly 9 er sameiginleg deild fyrir hjúkrunarfræðinga og fleiri faghópa. Sú deild skiptist í þrjár deildir, 9.1 sem er deild tæknifólks í meðferð lungnasjúklinga – hjúkrunarfræðingar taka þátt í þeirri deild. 9.2 er deild sjúkraþjálfara og 9.3 er deild hjúkrunarfræðinga. Því fleiri hjúkrunarfræðingar sem skrá sig í deild 9.3 innan ERS, því meiri möguleikar bjóðast þeim til að hafa áhrif á störf ERS og framlag á ráðstefnunni. Sömuleiðis skiptir máli að fræðilegt efni sem sent er til kynningar á ERS ráðstefnunni (fyrirlestrar eða veggspjöld) sé merkt hjúkrunarfræðingahópnum, 9.3, því þannig eykst það pláss sem hjúkrunarfræðingar fá til að kynna sitt efni.

Innan ERS starfa einnig önnur samtök hjúkrunarfræðinga, European Respiratory Nurse Association, skammstafað ERNA. Þau samtök hafa á sinni stefnuskrá að efla samvinnu hjúkrunarfræðinga í Evrópu, en eru óháð stjórn ERS. Tengiliður hjúkrunarfræðinga við ERNA er Gurpreet Randhawa, g.randhawa@educationforhealth.org

Hugmyndafræði lungnahjúkrunar er að veita örugga, árangursríka og einstaklingshæfða, fjölskyldumiðaða hjúkrun, sem byggð er á gagnreyndri þekkingu, umhyggju, kærleika og virðingu. Hjúkrunarmeðferðin tekur mið af líkamlegum, andlegum, trúarlegum, menningarbundnum og félagslegum þörfum sjúklinga.

Meðlimir fagdeildarinnar hafa lagt sig fram um að afla sér menntunar og þekkingar sem nýtist til að bæta hag lungnasjúklinga og þróun hjúkrunarmeðferðar fyrir þá. Þessi hópur er virkur í rannsóknum og fræðastörfum og birtir niðurstöður rannsókna sinna í ritrýndum tímaritum og fagráðstefnum. Í fagdeildinni er einn hjúkrunarfræðingur með doktorspróf og gegnir stöðu prófessors við Hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands og allmargir hafa aflað sér meistaragráðu og hafa leyfi Embættis landlæknis til að kallast sérfræðingar í hjúkrun.

Ritrýndar fræðigreinar birtar af hjúkrunarfræðingum í Fagdeild lungnahjúkrunarfræðinga:

 

Frustrated Caring: Family Members’ Experience of Motivating COPD Patients Towards Self-Management
Sigurgeirsdottir J, Halldorsdottir S, Arnardottir RH, Gudmundsson G, Bjornsson EH.
Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2020;15:2953-2965

COPD patients’ experiences, self-reported needs, and needs-driven strategies to cope with self-management
Sigurgeirsdottir, J., Halldorsdottir, Arnardottir, RH, Gudmundsson, G, and Bjornsson EH.
Int J Chron Obstuct Pulmon Dis, 2019, 14:1033-1043. 

Psychological recovery after intensive care: Outcomes of a long-term quasi-experimental study of structured nurse-led follow-up.
Jónasdóttir RJ, Jónsdóttir H, Gudmundsdottir B, Sigurdsson GH.
Intensive Crit Care Nurs. 2017 Jul 21. 

Patients and families realising their future with chronic obstructive pulmonary disease-A qualitative study.
Bragadottir GH, Halldorsdottir BS, Ingadottir TS, Jonsdottir H.
J Clin Nurs. 2017 Apr 5. 

Patients' Perception of Chronic-Pain-Related Patient-Provider Communication in Relation to Sociodemographic and Pain-Related Variables: A Cross-Sectional Nationwide Study.
Jonsdottir T, Gunnarsdottir S, Oskarsson GK, Jonsdottir H.
Pain Manag Nurs. 2016 Oct;17(5):322-32. 

Spatial neglect in stroke patients after discharge from rehabilitation to own home: a mixed method study.
Klinke ME, Hjaltason H, Hafsteinsdóttir TB, Jónsdóttir H.
Disabil Rehabil. 2016 Dec;38(25):2429-44. 

Integrative review of nurse-led follow-up after discharge from the ICU.
Jónasdóttir RJ, Klinke ME, Jónsdóttir H.
J Clin Nurs. 2016 Jan;25(1-2):20-37. 

Effectiveness of a partnership-based self-management programme for patients with mild and moderate chronic obstructive pulmonary disease: a pragmatic randomized controlled trial.
Jonsdottir H, Amundadottir OR, Gudmundsson G, Halldorsdottir BS, Hrafnkelsson B, Ingadottir TS, Jonsdottir R, Jonsson JS, Sigurjonsdottir ED, Stefansdottir IK.
J Adv Nurs. 2015 Nov;71(11):2634-49. 

Ward-based interventions for patients with hemispatial neglect in stroke rehabilitation: a systematic literature review.
Klinke ME, Hafsteinsdóttir TB, Hjaltason H, Jónsdóttir H.
Int J Nurs Stud. 2015 Aug;52(8):1375-403. 

"Getting the Left Right": The Experience of Hemispatial Neglect After Stroke.
Klinke ME, Zahavi D, Hjaltason H, Thorsteinsson B, Jónsdóttir H.
Qual Health Res. 2015 Dec;25(12):1623-36. 

Smoking addiction in chronic obstructive pulmonary disease: Integrating neurobiology and phenomenology through a review of the literature.
Klinke ME, Jónsdóttir H.
Chron Respir Dis. 2014 Nov;11(4):229-36. 

Predictors for chronic pain-related health care utilization: a cross-sectional nationwide study in Iceland.
Jonsdottir T, Jonsdottir H, Lindal E, Oskarsson GK, Gunnarsdottir S.
Health Expect. 2015 Dec;18(6):2704-19. 

Advancing Phenomenological Research: Applications of "Body Schema," "Body Image," and "Affordances" in Neglect.
Klinke ME, Thorsteinsson B, Jónsdóttir H.
Qual Health Res. 2014 Jun;24(6):824-836. 

A self-regulation protocol for people with COPD improves symptoms and reduces unscheduled physician visits.
Jonsdottir H.
Evid Based Nurs. 2014 Oct;17(4):117. 

Living at home with eating difficulties following stroke: a phenomenological study of younger people's experiences.
Klinke ME, Hafsteinsdóttir TB, Thorsteinsson B, Jónsdóttir H.
J Clin Nurs. 2014 Jan;23(1-2):250-60. 

The relationship between chronic pain pattern, interference with life and health-related quality of life in a nationwide community sample.
Jonsdottir T, Aspelund T, Jonsdottir H, Gunnarsdottir S.
Pain Manag Nurs. 2014 Sep;15(3):641-51. 

The experience of sudden cardiac arrest: becoming reawakened to life.
Ketilsdottir A, Albertsdottir HR, Akadottir SH, Gunnarsdottir TJ, Jonsdottir H.
Eur J Cardiovasc Nurs. 2014 Oct;13(5):429-35. 

Self-management programmes for people living with chronic obstructive pulmonary disease: a call for a reconceptualisation.
Jonsdottir H.
J Clin Nurs. 2013 Mar;22(5-6):621-37. 

Recognizing new perspectives in eating difficulties following stroke: a concept analysis.
Klinke ME, Wilson ME, Hafsteinsdóttir TB, Jónsdóttir H.
Disabil Rehabil. 2013 Aug;35(17):1491-500. 

Validation of the patients' perceived involvement in care scale among patients with chronic pain.
Jonsdottir T, Jonsdottir H, Gunnarsdottir S.
Scand J Caring Sci. 2013 Sep;27(3):740-9. 

Nursing documentation prior to emergency admissions to the intensive care unit.
Jonsson T, Jonsdottir H, Möller AD, Baldursdottir L.
Nurs Crit Care. 2011 Jul-Aug;16(4):164-9. 

Health in partnership: family nursing practice for people with breathing difficulties.
Jonsdottir H, Ingadottir TS.
Qual Health Res. 2011 Jul;21(7):927-35. 

Healing crisis in reflexology: becoming worse before becoming better.
Gunnarsdottir TJ, Jonsdottir H.
Complement Ther Clin Pract. 2010 Nov;16(4):239-43. 

Partnership-based nursing practice for people with chronic obstructive pulmonary disease and their families: influences on health-related quality of life and hospital admissions.
Ingadottir TS, Jonsdottir H.
J Clin Nurs. 2010 Oct;19(19-20):2795-805. 

Instruments to tailor care of people with type 2 diabetes.
Sigurdardottir AK, Benediktsson R, Jonsdottir H.
J Adv Nurs. 2009 Oct;65(10):2118-30. 

[Self-care and empowerment in diabetes care: use of instruments in clinical practice - a review].
Sigurdardóttir AK, Benediktsson R, Jonsdóttir H.
Laeknabladid. 2009 May;95(5):349-55. Review. Icelandic.

Nursing care in the chronic phase of COPD: a call for innovative disciplinary research.
Jónsdóttir H.
J Clin Nurs. 2008 Apr;17(7B):272-90. 

Empowerment in diabetes care: towards measuring empowerment.
Sigurdardottir AK, Jonsdottir H.
Scand J Caring Sci. 2008 Jun;22(2):284-91. 

Research-as-if-practice: a study of family nursing partnership with couples experiencing severe breathing difficulties.
Jonsdottir H.
J Fam Nurs. 2007 Nov;13(4):443-60. 

A practice discipline that's here and now.
Litchfield MC, Jónsdóttir H.
ANS Adv Nurs Sci. 2008 Jan-Mar;31(1):79-91. 

The experience of women with advanced chronic obstructive pulmonary disease of repeatedly relapsing to smoking.
Jonsdottir R, Jonsdottir H.
Scand J Caring Sci. 2007 Sep;21(3):297-304. Erratum in: Scand J Caring Sci. 2007 Dec;21(4):539.

Existential struggle and self-reported needs of patients in rehabilitation
Jonina Sigurgeirsdottir and Sigridur Halldorsdottir
Journal of Advanced Nursing 2007;61(4):384–392.

Outcomes of educational interventions in type 2 diabetes: WEKA data-mining analysis.
Sigurdardottir AK, Jonsdottir H, Benediktsson R.
Patient Educ Couns. 2007 Jul;67(1-2):21-31. Epub 2007 Apr 8. Review.

Does the experimental design capture the effects of complementary therapy? A study using reflexology for patients undergoing coronary artery bypass graft surgery.
Gunnarsdottir TJ, Jonsdottir H.
J Clin Nurs. 2007 Apr;16(4):777-85.

Technological dependency--the experience of using home ventilators and long-term oxygen therapy: patients' and families' perspective.
Ingadóttir TS, Jonsdottir H.
Scand J Caring Sci. 2006 Mar;20(1):18-25.

Prevalence study of primary dystonia in Iceland.
Asgeirsson H, Jakobsson F, Hjaltason H, Jonsdottir H, Sveinbjornsdottir S.
Mov Disord. 2006 Mar;21(3):293-8.

Multicomponent individualized smoking cessation intervention for patients with lung disease.
Jonsdottir H, Jonsdottir R, Geirsdottir T, Sveinsdottir KS, Sigurdardottir T.
J Adv Nurs. 2004 Dec;48(6):594-604.

The relational core of nursing practice as partnership.
Jonsdottir H, Litchfield M, Pharris MD.
J Adv Nurs. 2004 Aug;47(3):241-8; discussion 249-50.

The gene encoding 5-lipoxygenase activating protein confers risk of myocardial infarction and stroke.
Helgadottir A, Manolescu A, Thorleifsson G, Gretarsdottir S, Jonsdottir H, Thorsteinsdottir U, Samani NJ, Gudmundsson G, Grant SF, Thorgeirsson G, Sveinbjornsdottir S, Valdimarsson EM, Matthiasson SE, Johannsson H, Gudmundsdottir O, Gurney ME, Sainz J, Thorhallsdottir M, Andresdottir M, Frigge ML, Topol EJ, Kong A, Gudnason V, Hakonarson H, Gulcher JR, Stefansson K.
Nat Genet. 2004 Mar;36(3):233-9. Epub 2004 Feb 8.

Partnership in practice.
Jonsdottir H, Litchfield M, Pharris MD.
Res Theory Nurs Pract. 2003 Spring;17(1):51-63. Review.

Familial predisposition and cosegregation analysis of adult obstructive sleep apnea and the sudden infant death syndrome.
Gislason T, Johannsson JH, Haraldsson A, Olafsdottir BR, Jonsdottir H, Kong A, Frigge ML, Jonsdottir GM, Hakonarson H, Gulcher J, Stefansson K.
Am J Respir Crit Care Med. 2002 Sep 15;166(6):833-8.

The importance of nurse caring behaviors as perceived by patients receiving care at an emergency department.
Baldursdottir G, Jonsdottir H.
Heart Lung. 2002 Jan-Feb;31(1):67-75.


Líknarmeðferð fyrir sjúklinga með langvinna lungnateppu: Að vera samstíga
Guðrún Jónsdóttir, Helga Jónsdóttir.  3. tbl 2016

Tæknileg færni og öndun við notkun innöndunartækja hjá einstaklingum með langvinna lungnateppu og astma
Anna María Leifsdóttir, Helga Jónsdóttir, Þorbjörg Sóley Ingadóttir.  2. tbl. 2016

Líflínan – Reynsla fólks með alvarlegan psoriasis sem er í meðferð með lífefnalyfjum
Inga Þorbjörg Steindórsdóttir, Þóra Jenný Gunnarsdóttir og Helga Jónsdóttir.  4. tbl.2012

Lífsgæði og lífsgæðarannsóknir
Kolbrún Albertsdóttir, Helga Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson. 4. tbl 2009

 

Styrkjum úr Menntasjóði ætlað að efla meðlimi fagdeildarinnar í klínísku starfi og skulu styrkþegar leggja til efni í árlegt fréttabréf, erindi til flutnings á fundum fagdeildarinnar eða taka þátt í öðrum verkefnum að beiðni stjórnar.

Styrkir úr Menntasjóði eru veittir samkvæmt ákvörðun stjórnar ár hvert og getur hver félagi í mesta lagi fengið styrk annað hvert ár. Markmiðið er að úthlutun styrkja úr sjóðnum fari ekki yfir innkomu fagdeildarinnar af félagsgjöldum ár hvert, mögulegir styrkþegar þurfa að vera félagar í fagdeildinni og hafa greitt árgjaldið síðastliðin þrjú ár. Umsóknir skulu sendar á netfang gjaldkera fagdeildarinnar og innihalda eftirtaldar upplýsingar: Nafn, kennitölu, reikningsnúmer, vinnustað, í hvað á að nýta styrkinn og stutta samantekt um hvernig efnið mun nýtast til að efla hjúkrun lungnasjúklinga.

Þetta vefsvæði notar vafrakökur.

Lesa skilmála