Fara á efnissvæði

Orlofssjóður

Á orlofsvefnum er að finna allar nánari upplýsingar um íbúðir og orlofshús sem eru í boði. Sjóðfélögum býðst einnig afsláttur af m.a. gistingu og flugi með kaupum á gjafakortum.

Orlofssjóður

Sjóðsfélagar orlofssjóðs eru hjúkrunarfræðingar sem greiða í orlofssjóð, og byggir sjóðurinn á punktakerfi. Sjóðsfélagar ávinna sér 1 punkt fyrir hvern unninn mánuð á ári, og geta nýtt sér þá svo lengi sem punktaeign sé nægjanleg fyrir viðskiptum. Þetta á líka við um eftirlaunaþega þar til punktar þeirra eru uppurnir. Til að geta gengið frá kaupum á vef orlofssjóðs er nauðsynlegt að hafa Íslykil eða rafræn skilríki.

Orlofshúsnæði

Athugið að neðangreint á ekki við um sumarúthlutanir orlofshúsa, þar er punktastýrð forgangsopnun. Sjá nánar undir flipanum punktar.

Fyrsta hvers mánaðar kl. 9:00 opnar bókunarkerfi orlofsvefsins fyrir bókanir þremur mánuðum síðar eins og segir í töflunni hér neðan við, og forgangsopnun fyrir íbúðir í Reykjavík og í Furulundi á Akureyri er 15. hvers mánaðar (sjá nánar um forgangsopnun hér neðar).

Athugið að ekki er hægt að afbóka leigu á orlofshúsnæði félagsins meðan skrifstofa Fíh er lokuð.

Punktar

Hver sjóðfélagi ávinnur sér 1 punkt fyrir hvern unninn mánuð. Uppfærsla á orlofspunktum fer fram í lok febrúar ár hvert skv. skilagreinum frá vinnuveitanda fyrir árið á undan. Hafi skilagreinar ekki borist frá vinnuveitendum fyrir undangengið ár verða þeir punktar ekki uppfærðir fyrr en í febrúar ári síðar. Fjöldi punkta stýrir því hverjir eru í forgangi til bókunar á orlofshúsnæði hverju sinni, og þeir ganga fyrir sem flesta punkta eiga. Punktar eru dregnir frá við bókun, en eru þó ekki greiðsla fyrir leigu.

Punktastýrð forgangsopnun á bókun orlofshúsnæðis fyrir sumartíma 2024. Einungis þeir sem eiga tilskilinn fjölda orlofspunkta komast inn á orlofsvef til að bóka fyrir orlofstímabilið (júní, júlí og ágúst), vefurinn opnar kl.10:00 þannig að:

Gjafabréf og kort

Gjafabréf og kort eru fáanleg á orlofsvef félagsins undir liðnum Gjafabréf. Bréfin og kortin eru á sérstökum kjörum fyrir sjóðfélaga og eru niðurgreidd af Orlofssjóði.

Stjórn sjóðsins

Formaður

Heiða Björk Gunnlaugsdóttir

Ása María Guðjónsdóttir

Inga Valborg Ólafsdóttir

Guðrún Bragadóttir

Margrét Halldórsdóttir

Starfsreglur sjóðsins

1.gr. Nafn og heimili

Sjóðurinn heitir Orlofssjóður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og starfar hann með því skipulagi og markmiði sem segir í reglum þessum. Heimili sjóðsins og varnarþing er í Reykjavík.

2.gr.Hlutverk

Sjóðnum er ætlað að auðvelda sjóðfélögum að njóta orlofs. Sjóðurinn rekur orlofshúsnæði félagsins og hefur einnig það hlutverk að semja um aðra orlofsmöguleika fyrir sjóðfélaga.

3.gr. Réttur til aðildar að sjóðnum

Rétt til aðildar að sjóðnum eiga allir þeir hjúkrunarfræðingar sem starfa hjá vinnuveitendum sem gert hafa kjarasamning við Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga (Fíh) um greiðslur í Orlofssjóð Fíh fyrir viðkomandi hjúkrunarfræðinga, hér eftir nefndir sjóðfélagar.

Þeir sjóðfélagar sem njóta fullra réttinda í Orlofssjóði Fíh við töku lífeyris viðhalda sjóðsaðild á meðan þeir eiga punkta. Um frekari punktaávinnslu er ekki að ræða.

Sama gildir um fagaðila, atvinnuleitendur og öryrkja. Þeir viðhalda sjóðsaðild á meðan þeir eiga punkta í sjóðnum en um frekari punktaávinnslu er ekki að ræða.

Sjóðfélagar í fæðingarorlofi njóta óskertra réttinda ef þeir greiða félagsgjöld af greiðslum úr Fæðingarorlofssjóði. Sjóðfélagar í fæðingarorlofi ávinna sér þó ekki punkta.

4.gr. Stjórn

Stjórn sjóðsins skipa fimm félagsmenn kjörnir á aðalfundi úr hópi þeirra félagsmanna sem rétt eiga, samkvæmt reglum Orlofssjóðs, til úthlutunar úr sjóðnum. Stjórn Orlofssjóðs skal kjörin til tveggja ára í senn. Í stjórn skulu vera formaður, gjaldkeri, ritari og meðstjórnendur og skal stjórn skipta með sér verkum. Stjórn haldi gerðabók.

5. gr. Skyldur sjóðsstjórnar

Stjórn Orlofssjóðs kemur saman eins oft og þurfa þykir. Hún ber ábyrgð á reglum varðandi úthlutanir úr sjóðnum. Allar breytingar þar á skal bera undir stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga til staðfestingar.

Stjórn Orlofssjóðs skal kynna með góðum fyrirvara þá þjónustu sem stendur félagsmönnum til boða á hverjum tíma svo og umsóknarfresti.

Stjórn Orlofssjóðs sér um að eignum sjóðsins sé vel við haldið og er vakandi fyrir nýjum möguleikum varðandi orlof félagsmanna.

Fyrir aðalfund Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga skal stjórn Orlofssjóðs leggja fram skýrslu um starfsemi og reikninga sjóðsins. Fjármálastjóri félagsins gerir grein fyrir reikningum og fjárhagsáætlun sjóðsins á aðalfundi Fíh.

6.gr. Skyldur vinnuveitenda

Vinnuveitendur greiða iðgjald til sjóðsins sem nemur 0,25% af heildarlaunum sjóðfélaga, sbr. ákvæði kjarasamninga Fíh um framlag í Orlofssjóð.

7.gr. Réttur sjóðfélaga

Sjóðfélagar hafa rétt til að nýta sér þjónustu sjóðsins samkvæmt reglum hans á hverjum tíma. Upplýsingar um þjónustu sjóðsins skulu ávallt vera vel uppfærðar á vefsvæði Fíh.

Sjóðfélagi ávinnur sér einn punkt fyrir hvern mánuð sem vinnuveitandi greiðir í sjóðinn fyrir viðkomandi.

8.gr. Skyldur sjóðfélaga

Sjóðfélögum ber skylda til að ganga vel um þær eignir sem Orlofssjóður Fíh á eða hefur á leigu. Sjóðfélagi ber ábyrgð á því húsnæði sem hann hefur á leigu og öllu sem því fylgir. Hann skuldbindur sig til að bæta það tjón sem verða kann af hans völdum, hvort heldur er af ásetningi eða gáleysi.

Framleiga á leigurétti:

Bannað er að framleigja öðrum leigurétt eða leyfa öðrum óviðkomandi að leigja í sínu nafni eignir Orlofssjóðs eða þær sem sjóðurinn hefur á leigu. Ef sjóðfélagi verður uppvís að framleigu á leigurétti eða hefur leyft öðrum óviðkomandi að leigja í sínu nafni er hann áminntur, en skal leyft að tala sínu máli. Við endurtekið brot á ofangreindu banni missir sjóðfélagi rétt til úthlutunar orlofshúsnæðis í þrjú ár.

Umgengni:

Fylgja skal umgengnisreglum og reglum er varða þrif sem birtar eru á orlofsvef og eru til staðar í orlofshúsnæði. Áminnt er vegna brota á umgengnisreglum og fær sjóðfélagi að tala sínu máli. Ef þrifum á orlofshúsnæði sjóðsins er ábótavant ber leigutaka að greiða sérstakt þrifagjald kr. 15.000 miðað við vísitölu neysluverðs þess árs. Sé reikningur ekki greiddur í síðasta lagi á eindaga fer hann í innheimtu með tilheyrandi kostnaði. Við endurtekið brot á umgengnisreglum missir sjóðsfélagi rétt til leigu orlofshúsnæðis í tvö ár.

Ábendingar:

Ef orlofsaðstöðu er ábótavant eru sjóðfélagar beðnir um að láta umsjónamann vita sem allra fyrst eða skrifstofu Fíh.

9.gr. Bókun (úthlutun)

Bókanir eru byggðar á punktaeign sjóðfélaga. Fyrir hvern orlofskost dregst einn eða fleiri punktar frá punktaeign sjóðfélaga.
Umsóknum um sumarbókanir orlofshúsa er forgangsraðað eftir fjölda punkta sem sjóðfélagar eiga. Sumarorlofstímabilið hvers árs er frá júní til ágúst.

Allar pantanir og bókanir fara fram á rafrænu formi og í gegnum forrit sem raðar umsóknum eftir punktaeign sjóðfélaga. Hefja skal punktastýrða sumarbókun orlofshúsa eigi síðar en 1.apríl ár hvert.

Sjóðfélagi sem hefur nýtt punkta sína að fullu á ekki rétt á úthlutunum eða niðurgreiðslu orlofskosta hjá sjóðnum.
Sjóðfélögum og félagsmönnum, sem eiga ekki punkta, er heimilt að leigja bústaði og íbúðir félagsins með viku fyrirvara.

10.gr. Tekjur

Stofnfé sjóðsins er Orlofssjóður Hjúkrunarfélags Íslands. Tekjur Orlofssjóðs eru kjarasamningsbundnar greiðslur launagreiðenda sjóðfélaga, vextir og aðrar tekjur af eignum sjóðsins svo og gjafir.

11.gr. Rekstur

Stjórn Orlofssjóðs fer með rekstur sjóðsins í umboði stjórnar félagsins. Allar mikilvægar ákvarðanir varðandi rekstur, fjárfestingar, skuldbindingar, kaup eða sölu eigna skal bera undir stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Sjóðurinn skal hafa sjálfstætt bókhald og vera ávaxtaður sérstaklega. Reikningsár sjóðsins er almanaksárið. Rekstur sjóðsins skal standa undir sér.

Löggiltir endurskoðendur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og kjörnir skoðunarmenn reikninga, endurskoði reikninga Orlofssjóðs.
Stjórn Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga ber ábyrgð á eigum sjóðsins. Verði Orlofssjóður lagður niður ráðstafar aðalfundur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga eigum hans.

12.gr. Úrsögn

Sjóðfélagi telst segja sig úr Orlofssjóði Fíh ef umsamin orlofssjóðsframlög skv. 3. gr. hætta að berast sjóðnum.

Sjóðfélagi getur ekki gert kröfu um hlutdeild í eigum sjóðsins við úrsögn.

Sjóðfélagar eru lífeyrisþegar, fagaðilar, atvinnuleitendur og öryrkjar, teljast segja sig úr sjóðnum þegar punktaeign þeirra er uppurin sbr. 3. gr.

Gildistaka og önnur ákvæði

Reglum Orlofssjóðs Fíh verður aðeins breytt á aðalfundi félagsins. Samþykki aðalfundur breytingar á reglum sjóðsins verða þær kynntar á viðeigandi vettvangi og uppfærðar á vefsvæði félagsins.

Reglur þessar tóku gildi á aðalfundi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga 18. maí 2017.