Hjukrun.is-print-version

Sendu okkur línu

Á virkum dögum er fyrirspurnum að jafnaði svarað innan 48 tíma eftir að þær berast.

Vinsamlegast svaraðu í tölustöfum
Sótt er um styrk í Starfsmenntunarsjóð á Mínum síðum, en til að hafa aðgengi að þeim þarf annað tveggja: Íslykil eða rafræn skilríki. Hámarksupphæð sem hægt er að sækja um árlega 55.000 kr. Réttur í sjóðinn safnast ekki upp á milli ára. 

Fullgildar umsóknir sem berast sjóðnum:

 • í desember og janúar eru afgreiddar í febrúar
 • í febrúar og mars eru afgreiddar í apríl
 • í apríl og maí eru afgreiddar í júní
 • í júní og júlí eru afgreiddar í ágúst
 • í ágúst og september eru afgreiddar í október
 • í október og nóvember eru afgreiddar í desember

Þegar afgreiðsla sjóðsstjórnar liggur fyrir er sjóðfélögum tilkynnt niðurstaðan í tölvupósti.

Skila þarf inn styrkumsókn og öllum fylgigögnum vegna umsóknar fyrir 31. desember á því ári sem sótt er um. Að öðrum kosti flyst syrkumsóknin yfir á næsta ár.

Sótt er um á Mínum síðum. Í umsókn þarf að koma fram um hvað er sótt, þ.e. nafn og lýsing á námi/námskeiði/ráðstefnu og annað sem við á t.d. flugfar eða eldsneyti.

Til að hægt sé að afgreiða umsóknina og greiða út styrkinn þarf sjóðnum að berast eftirtalin gögn: 

 • staðfesting á greiðslu fyrir greiðslu náms/námskeiðs/ráðstefnu
 • staðfesting á greiðslu flugmiða
 • staðfesting á greiðslu gistingar
 • staðfesting á greiðslu eldsneytis sem sýnir eldsneytisverð þann daginn

Nauðsynleg fylgigögn vegna gistingar eða flugs eru greiðslukvittanir en þegar sótt er um akstursstyrk þarf umsækjandi að skila kvittun sem sýnir að hann hafi tekið eldsneyti á þann stað sem fundurinn fór fram og hvert eldsneytisverð var þann daginn.

Athugið: Akstursstyrkur er greiddur miðað við kílómetrafjölda skv. töflu Vegagerðarinnar x 0,08 x eldsneytisverð skv. nótu.

Þegar umsókn hefur borist sjóðnum birtist staðfestingartexti og umsóknin kemur fram á yfirliti umsókna á Mínum síðum auk þess sem sami staðfestingartexti berst í tölvupósti. Hafi ekkert af þessu gerst, hefur umsókn ekki verið móttekin.

 

Starfsmenntunarsjóður styrkir ekki:


 • Uppihald (fæðiskostnað) og ferðir innan borga/bæja
 • Launatap
 • Bókakostnað eða námsgögn
 • Tómstundanámskeið
 • Annað starfsnáms
 • Kynnisferðir á heilbrigðisstofnanir án skipulagðrar faglegrar dagskrár í a.m.k. 6-8 klukkustundir og/eða greitt er fyrir

Nafn og heimili

Sjóðurinn heitir starfsmenntunarsjóður Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og starfar hann með því skipulagi og markmiði sem segir í reglum þessum. Heimili sjóðsins og varnarþing er í Reykjavík.

Markmið sjóðsins

Markmið sjóðsins er að nýta sem best tekjur sjóðsins í þágu sí-, viðbótar- og endurmenntunar hjúkrunarfræðinga í tengslum við starf þeirra við hjúkrun.

Stjórn sjóðsins

Stjórn sjóðsins skal skipuð tveimur fulltrúum Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og tveimur fulltrúum launagreiðenda, þ.e. ríkis og Reykjavíkurborgar.

Sjóðsstjórn ákvarðar hámarksstyrkfjárhæðir og aðrar reglur um framkvæmd til uppfyllingar starfsreglum þessum, metur styrkhæfi verkefna, afgreiðir umsóknir, sker úr um vafaatriði, t.d. um sjóðsaðild eða styrkhæfi umsókna og tekur á öðrum álitaefnum eða ágreiningsmálum sem upp kunna að koma. Á fundi stjórnar í desember ár hvert skal tekin ákvörðun um styrkfjárhæð fyrir komandi ár.

Stjórn sjóðsins kemur að jafnaði saman sex sinnum á ári, í febrúar, apríl, júní, ágúst, október og desember.

Réttur til aðildar að sjóðnum

Rétt til aðildar að sjóðnum eiga allir þeir hjúkrunarfræðingar sem starfa hjá launagreiðendum sem gert hafa kjarasamning við Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga um framlag í starfsmenntunarsjóð Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, hér eftir nefndir sjóðfélagar. Réttur til aðildar að sjóðnum fellur brott þegar iðgjald hefur ekki verið greitt í 6 mánuði. Sjóðfélagi heldur þrátt fyrir það aðildarrétti í fæðingarorlofi. Lífeyrisþegi heldur aðildarrétti í 12 mánuði frá því að viðkomandi hættir starfi.

Skyldur vinnuveitenda

Launagreiðendur greiða iðgjald til sjóðsins sem nemur 0,22% af heildarlaunum starfsmanns samkvæmt ákvæðum kjarasamninga um framlag í starfsmenntunarsjóð.

Réttur sjóðfélaga

 1. Sérhver sjóðfélagi, sem hefur verið a.m.k. 6 mánuði í sjóðnum, þar af þrjá mánuði samfellt, er styrkhæfur samkvæmt nánari ákvæðum þessara starfsreglna enda sæki hann um út af styrkhæfu verkefni.
 2. Sjóðfélagar, sem orðið hafa atvinnulausir, geta sótt um og fengið styrk úr sjóðnum samkvæmt eftirfarandi reglum:
  • Skilyrði. Umsækjandi hefur átt aðild að sjóðnum einhvern tíma á síðustu 12 mánuðum og verið sjóðfélagi í a.m.k. 6 mánuði við upphaf atvinnuleysis, þ.e. verið í vinnu hjá launagreiðanda sem greiðir framlag fyrir viðkomandi í sjóðinn.
  • Styrkhæfi. Sömu reglur gilda eins og fyrir aðra sjóðfélaga. Að auki má veita styrk til námskeiðs sem tengist beinlínis atvinnuleysi sjóðfélaga eða auðveldar honum að öðlast starf á ný.
 3. Réttur sjóðfélaga miðast þó ávallt við fjárhag sjóðsins hverju sinni. Ef staða sjóðsins leyfir ekki að orðið sé við öllum styrkhæfum umsóknum styrkhæfra umsækjenda ber sjóðsstjórn að veita þeim umsóknum forgang sem hafa mest faglegt gildi fyrir starfshæfni starfsmanns.

Styrkhæf verkefni

 1. Inntak verkefnis. Verkefni þarf að jafnaði að varða fagsvið hjúkrunar sjóðfélaga til að vera styrkhæft og auka almenna starfshæfni hans á sviði hjúkrunar, stjórnunar, samskiptatækni, sjálfstyrkingar og tungumála. Sjóðstjórn metur vafatilvik.
 2. Staðsetning verkefnis. Hægt er að sækja um styrk vegna verkefna innanlands sem utan, svo sem námskeið, ráðstefnur, málþing, kynnisferðir og viðbótarnám í tengslum við hjúkrun. Lýsing verkefnis verður að fylgja með umsókninni svo sjóðstjórnin geti tekið afstöðu til hennar. Sjóðstjórn metur vafatilvik.
 3. Hvað er styrkt? Sjóðfélagar geta fengið styrk vegna útlagðs:
  • kostnaðar við nám, námskeið, ráðstefnur, málþing og faglegar kynnisferðir á heilbrigðisstofnanir sem innihalda skipulega, faglega  dagskrá í a.m.k. 6-8 klst. og/eða greitt er fyrir
  • ferðakostnaðar (s.s. flugfargjalda eða aksturskostnaðar)
  • hótel- og gistikostnaðar
 4. Hægt er að tvískipta kostnaði vegna ráðstefna erlendis ef kostnaður er a.m.k. tvöfalt hærri en árlegur styrkur úr sjóðnum. Þá er sótt um styrk fyrir ráðstefnugjaldi á því ári sem ráðstefnan fer fram og fyrir gisti- og ferðakostnaði á næsta ári.
 5. Sjóðstjórn metur vafatilvik.
 6. Verkefni er styrkhæft í allt að 12 mánuði frá því að til útgjalda var stofnað. Kvittanir mega því vera allt að 12 mánaða gamlar.

Ekki styrkhæft

Eftirtaldir þættir eru ekki styrkhæfir:

 • uppihald (fæðiskostnaður) og ferðir innan borga
 • launatap
 • bókakostnaður eða námsgögn
 • tómstundanámskeið
 • annað starfsnám
 • kynnisferða á heilbrigðisstofnanir án skipulagðrar faglegrar dagskrár í a.m.k. 6-8 klukkustundir og/eða greitt er fyrir

Ekki er hægt að nota styrkinn til að greiða fyrir annað námskeið en það sem kemur fram á umsókninni.
Aðeins er hægt að nota hverja greiðslukvittun einu sinni.
Ekki er hægt að flytja ónýttan styrk milli ára.

Hámarksstyrkfjárhæð

Hámarksstyrkfjárhæð er 55.000 kr. á almanaksárinu. Ef hluti hámarksfjárhæðar hefur verið tekinn út á árinu hefur það áhrif á styrkfjárhæð.

Ferill umsókna hjá sjóðnum

Umsóknum ásamt gögnum skal skila inn rafrænt til sjóðsins. Sótt er um rafrænt á Mínum síðum.

Sjóðfélagar skulu vanda frágang umsókna og tilgreina nákvæmlega til hvers þeir ætla að verja styrkfénu auk annarra atriða sem spurt er um. Umsókn er ekki lögð fyrir sjóðsstjórn nema nauðsynleg gögn hafi fylgt með umsókninni.

Til nauðsynlegra gagna teljast:

 • nafn á verkefni sem sótt er um (námi, námskeiði, málþingi, ráðstefnu)
 • nákvæm lýsing á verkefni sem sótt er um
 • staðfesting greiðslu fyrir verkefni sem sótt er um

Þegar umsókn hefur verið send fær umsækjandi svar um að umsóknin hafi verið móttekin. Sjóðurinn ber ekki ábyrgð á því ef umsóknir berast ekki.

 

Afgreiðsla umsókna hjá sjóðnum

Fullgildar umsóknir sem berast sjóðnum:

 • í desember og janúar eru afgreiddar í febrúar
 • í febrúar og mars eru afgreiddar í apríl
 • í apríl og maí eru afgreiddar í júní
 • í júní og júlí eru afgreiddar í ágúst
 • í ágúst og september eru afgreiddar í október
 • í október og nóvember eru afgreiddar í desember

Þegar afgreiðsla sjóðstjórnar liggur fyrir er sjóðfélögum tilkynnt niðurstaðan í tölvupósti. Skila þarf inn styrkumsókn og öllum fylgigögnum fyrir 31. desember á því ári sem sótt er um. Að öðrum kosti flyst styrkumsóknin yfir á næsta ár.

Réttur til að hætta við umsókn

Ef umsókn er dregin til baka áður en styrkur er greiddur fellur styrkloforðið niður og hefur umsóknin þá engin áhrif á réttindi umsækjanda hjá sjóðnum.

Greiðslugögn og afgreiðsla á styrkveitingu úr sjóðnum

Sjóðfélaga ber að skila inn tilskildum gögnum, svo sem reikningum og staðfestingum til sjóðsins. Gögnum þarf að skila samhliða umsókn.

 1. Greiðslur úr sjóðnum fara fram gegn framvísun greiðslukvittana. Á greiðslukvittunum þarf að koma fram nafn, kennitala og fyrir hvað er greitt. Ef greiðslukvittun er glötuð að fullu tekur stjórn sjóðsins ákvörðun um afgreiðslu styrksins.
 2. Staðfesting á verkefni. Sýna þarf fram á, t.d. með prófskírteini, dagskrá, þátttakendalista eða bréfi umsjónarmanns verkefnis að styrkurinn hafi verið nýttur til þeirra verkefna sem ætlast var til við úthlutun hans. Staðfesting þarf að koma frá öðrum aðila en umsækjanda sjálfum. Nauðsynlegt er því að halda til haga öllum gögnum.
 3. Útborgun styrkja. Styrkir úr sjóðnum eru greiddir út á bilinu 17.-19. dags þess mánaðar sem úthlutað er eða næsta virka dag þar á eftir. Greiðslutilkynning er send í tölvupósti. Greiðsla styrkja felur alltaf í sér endurgreiðslu útlagðs kostnaðar. Styrkur er aldrei greiddur út fyrirfram. Hvert verkefni er styrkt einu sinni nema ráðstefnur erlendis, sjá Styrkhæf verkefni lið 4. 
 4. Áskilinn sveigjanleiki. Sjóðurinn áskilur sér rétt til sveigjanleika í greiðslu styrksins. Leitast verður við að greiða styrki úr sjóðnum eins fljótt og aðstæður leyfa hverju sinni.
 5. Tvígreiðsla eða ofgreiðsla styrks. Ef mistök verða í afgreiðslu styrkumsóknar eða greiðslu styrks mun starfsmaður sjóðsins leitast við að leiðrétta mistök eins fljótt og hægt er. Ef sjóðfélagi hefur fengið tvígreiddan styrk eða ofgreidda styrkupphæð þarf hann að tilkynna sjóðnum mistökin og endurgreiða þegar í stað þá upphæð sem munar til sjóðsins aftur.
 6. Í byrjun hvers árs eru sendar upplýsingar til skattayfirvalda þar sem gerð er grein fyrir styrkþegum og styrkupphæðum síðastliðins árs.

Skráning og meðferð umsókna hjá Fíh

Geymsla umsókna: Samþykktar umsóknir ásamt kvittunum fyrir greiðslu eru geymdar í 7 ár.
Fylgigögn: Öðrum fylgigögnum en kvittunum er eytt eftir greiðslu styrks.
Skráning í félagatal: Upphæð, dagsetning umsóknar og greiðsla styrkja er skráð í félagatal sjóðsins.

Málskotsréttur

Ef sjóðfélagi er ósáttur við afgreiðslu sjóðsstjórnar á styrkumsókn sinni og fylgigögnum á hann rétt á að æskja endurskoðunar á ákvörðun sjóðsstjórnar. Beiðni um endurskoðun skal fylgja rökstuðningur og nánari útskýringar á verkefninu sem hafnað var. Verður afgreiðslan þá tekin upp á næsta fundi sjóðsstjórnar.

Gildistaka og önnur ákvæði

Reglur þessar eru samþykktar í stjórn sjóðsins 7. janúar 2020 og taka gildi frá og með þeim tíma.
Við gildistökuna falla úr gildi eldri starfsreglur og aðrar ákvarðanir sem ekki eru í samræmi við reglur þessar.

Breyttar reglur eru birtar á vefsvæði Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga, www.hjukrun.is
Samþykki stjórn sjóðsins breytingar á reglum þessum verða þær kynntar á viðeigandi vettvangi og uppfærðar á vefsvæði.
Upplýsingar um starfsemi sjóðsins birtast á vefsvæði félagsins og öðrum miðlum eftir því sem tilefni þykir til.

Fannst þér efnið hjálplegt?

Af hverju ekki?

Þetta vefsvæði notar vafrakökur.

Lesa skilmála