Fara á efnissvæði

Siðanefnd

Siðanefnd er faglegur farvegur Fíh fyrir siðfræðileg álitamál og er stjórn, deildum og nefndum félagsins til ráðgjafar um siðfræðileg álitaefni

Um siðanefnd

Siðanefnd er faglegt úrræði sem er sýnilegt, aðgengilegt og virkt í umræðu um siðfræðileg málefni og álitamál í hjúkrun og heilbrigðisþjónustu.

Siðanefnd er faglegur farvegur Fíh fyrir siðfræðileg álitamál og er stjórn, deildum og nefndum félagsins til ráðgjafar um siðfræðileg álitaefni. Nefndin er auk þess vettvangur hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarfræðinema fyrir siðfræðileg álitamál sem tengjast umönnun sjúklinga, hjúkrun og heilbrigðisþjónustu og hefur forgöngu um umræður um siðamál innan félagsins.

Siðanefnd er einnig vettvangur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga þar sem fjallað er um meint brot á siðareglum félagsins. Til hennar er vísað kvörtunum og kærumálum er varða brot á siðareglum félagsins. Nefndin fjallar um ábendingar, kvartanir og kærumál sem til hennar er vísað.

Stjórn Fíh, hjúkrunarfræðingar, hjúkrunarfræðinemar og sjúklingar geta vísað máli til nefndarinnar er varðar brot á siðareglum félagsins. Nefndin úrskurðar í málinu og sendir niðurstöðu sína skriflega til formanns Fíh.

Formaður

Aðalheiður D. Matthíasdóttir

Birna Óskarsdóttir

Guðbjörg Svava Ragnarsdóttir

Guðríður K. Þórðardóttir

Harpa Þöll Gísladóttir

Ragnhildur Rós Indriðadóttir

Þórgunnur Hjaltadóttir

Hlutverk

Hlutverk siðanefndar er að :

 • Fjalla um og gefa álit og umsagnir um siðfræðileg álitamál sem annað hvort koma frá stjórn félagsins, einstökum félagsmönnum eða nemendum í hjúkrunarfræði.
 • Taka siðfræðileg álitamál og spurningar til meðhöndlunar og umsagnar.

Helstu verkefni

 • Endurskoðar siðareglur hjúkrunarfræðinga.
 • Kynnir og fræðir um siðareglur hjúkrunarfræðinga.
 • Hefur forgöngu um umræðu um siðareglur og siðfræði innan hjúkrunar og í heilbrigðisþjónustunni.
 • Fjallar um og gefur álit og umsögn um siðfræðileg álitamál sem berast.
 • Tekur til umræðu og veitir umsögn um siðfræðileg álitamál sem eru í brennidepli hverju sinni og kynnir niðurstöður sínar á vefsvæði Fíh.
 • Tekur þátt í opinberri umræðu um málefni er tengjast siðfræðilegu efni og álitamálum varðandi hjúkrun, heilbrigðisþjónustu og samfélag.
 • Starfar með innlendum og erlendum kollegum og siðaráðum.
 • Er, í samráði við formann félagsins, tengiliður Fíh við fjölmiðla varðandi siðfræði í hjúkrun og umræðu um siðfræðileg málefni í samfélaginu sem snúa að hjúkrun og hjúkrunarfræðingum sérstaklega.
 • Er vettvangur Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga (Fíh) þar sem fjallað er um meint brot á siðareglum félagsins.

Málsmeðferð

Stjórn og félagsmenn Fíh, hjúkrunarfræðinemar og sjúklingar geta lagt mál fyrir Siða- og sáttanefnd.

Mál eru send til formanns Fíh sem kemur þeim á framfæri við formann nefndarinnar. Sá aðili sem sendir inn erindi skal vera aðili máls.

Nefndin getur vísað frá sér erindum sé það mat hennar að mál beri að leysa á öðrum vettvangi.
Nefndinni er heimilt að leita sátta með aðilum hvenær sem er í ferlinu.

Erindi skal ekki vera eldra en þriggja ára og skal því skilað skriflega til nefndarinnar.
Fram þarf að koma dagsetning erindis, nafn, kennitala og heimilisfang þess sem sendir erindið. Með erindinu skal einnig fylgja greinargerð þar sem fram koma helstu málsatvik sem eru tilefni erindis, hvaða kröfur eru gerðar og hvers vegna því er vísað til nefndarinnar. Það skal undirritað af aðila.

Erindinu skulu fylgja, ef við á, þau sönnunargögn sem erindið er byggt á. Heimilt er að senda gögn til nefndarinnar á rafrænu formi.

Nefndin getur krafið aðila um frekari gögn eða aflað þeirra. Málsaðilum skulu að jafnaði kynnt gögn málsins eftir því sem þau berast.

Ef kvartað er yfir tilteknum aðila lætur nefndin viðkomandi vita eins fljótt og kostur er og veitir honum andmælarétt skv. 13. og 14. grein stjórnsýslulaga nr. 37 30. apríl 1993.

Frestur til að skila skriflegum greinargerðum eða athugasemdum er að jafnaði 15 dagar.

Nefndin skilar úrskurði sínum skriflega ásamt rökstuðningi eins fljótt og auðið er, helst innan sex vikna frá því að gagnasöfnun telst lokið.

Nefndin fjallar um öll erindi sem til hennar berast á fundum sínum. Fjöldi funda fer eftir umfangi máls hverju sinni.

Erindum sem berast nefndinni frá stjórn Fíh getur nefndin vísað aftur til stjórnar telji hún það ekki heyra undir verksvið sitt.

Fulltrúar í nefndinni fara með öll erindi sem trúnaðarmál nema allir málsaðilar veiti heimild til opinberrar umfjöllunar.

Öll gögn sem nefndinni berast skulu vera á ábyrgð formanns nefndarinnar og geymd á aðgangsstýrðum vef Fíh.

Úrskurður

Úrskurður nefndarinnar skal vera skriflegur.

Ef nefndin telur að um brot á siðareglum Fíh sé að ræða er það metið ámælisvert, alvarlegt eða mjög alvarlegt.

Í úrskurðinum skal m.a. eftirfarandi koma fram:

 • Hverjir eru aðilar máls.
 • Efni það sem er til úrlausnar.
 • Helstu málsástæður og röksemdir málsaðila.
 • Rökstuðningur fyrir niðurstöðu nefndarinnar.
 • Sératkvæði minnihluta ef um slíkt er að ræða.

Valdsvið

Úrskurður nefndarinnar er kynntur formanni félagsins, sem ásamt nefndinni, ákvarðar hvort hann verði birtur opinberlega og hvort nafnleyndar verði þá gætt eða ekki.
Formaður félagsins í samráði við nefndina ákvarðar framhald málsins.

Siðareglur

Kjarni hjúkrunar er umhyggja fyrir skjólstæðingnum og virðing fyrir lífi hans, velferð og mannhelgi. Hlutverk hjúkrunarfræðings er að efla heilbrigði, bæta líðan og lina þjáningar. Hjúkrunarfræðingur hjúkrar af virðingu fyrir einstaklingum og fer ekki í manngreinarálit.

Lesa siðareglur